Soraya Posten #28: EU måste skydda allas mänskliga rättigheter!

16 November 2018

Den här veckan var vi ledamöter i EU-parlamentet i Strasbourg för plenarsession. Vi debatterade och antog ett flertal rapporter bland annat EU:s långtidsbudget och nya regler om energieffektivitet.

Även rapporten om ”Minimistandarder för minoriteter i EUsom jag har varit skuggföredragande för antogs med stor majoritet. Rapporten uppmanar EU:s medlemsstater att arbeta aktivt mot diskriminering av minoriteter inom EU. Medlemsstaterna bör garantera att minoriteter kan utöva sina rättigheter, såsom rätten till identitet, språkbruk och utbildning, kulturella och medborgerliga rättigheter osv. på lika villkor som majoritetsbefolkningen. Rapporten uppmanar även medlemsstaterna att avskaffa statslöshet och säkerställa grundläggande mänskliga rättigheter för alla inklusive de statslösa romerna i Europa. Du kan läsa hela rapporten här.

På onsdag antog EU-parlamentet en rapport om EU:s vapenexport. Jag har inte varit med och skrivit den här rapporten men jag deltog i debatten innan omröstningen för att jag tycker att EU bör skapa fred, inte förse världen med vapen. Sammantaget är EU med sina 28 medlemsstater världens näst största vapenleverantör. Detta är tyvärr verkligheten, även om vi vet att nedrustning är en absolut nödvändighet för mänskliga rättigheter och mänsklig säkerhet. Även mål 16 i de globala målen säger att fredliga samhällen och frihet från våld utgör både ett mål och ett medel för hållbar utveckling. EU måste ha en bättre kontroll av vapenexporten men mest av allt måste EU arbeta för en fullständig global nedrustning. Du kan lyssna på mitt tal från debatten på min Facebook sida.

Vi måste ändra den globala säkerhetsagendan så att den har mänsklig säkerhet som utgångspunkt och fokuserar på att förebygga det våld som sker dagligen i våra samhällen. Just nu arbetar jag med en ny rapport som handlar om hur EU kan stärka sitt konfliktförebyggande och medlande arbete. Jag har föreslagit temat själv eftersom vi med den ökande militaristiska retoriken idag, samt ett ökat osäkert säkerhetspolitiskt läge, måste kräva av EU att ta sitt ansvar för att motverka konflikter och arbeta för fred genom en feministisk säkerhetspolitik, som sätter fred, samarbete, genusperspektiv på alla aktiviteter och kvinnors deltagande i centrum.

EU-parlamentet antog även en resolution om människorättssituationen i Bangladesh. Under de senaste åren har förtrycket mot medlemmar av det civila samhället, inklusive politiska aktivister, fackföreningsmedlemmar, journalister, studenter, människorättsförsvarare och minoriteter ökat i Bangladesh. Denna attack på det civila samhället måste stoppas omedelbart och Bangladesh måste uppfylla sina internationella åtaganden om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen. På min Facebook sida kan du lyssna på mitt tal.