Soraya Posten #29: Vi förändrar makten & förnyar EU-politiken tillsammans

7 December 2018

Den här veckan var medlemmar från  Feministiskt initiativ och Unga Feminister på besök i Europaparlamentet. Vi deltog i den årliga 5i12-manifestationen i Europaparlamentet mot extremism och nynazism. Alla demokratiska krafter måste gå samman mot rasism och högerextremism. Vi måste försvara demokratin och allas mänskliga rättigheter tillsammans. Europa behöver feministisk och anti-rasistisk organisering!

I utskottet för utrikesfrågor (AFET) presenterade jag min rapport “Utveckling av EU:s kapacitet för konfliktförebyggande och medling” som jag har skrivit de senaste månaderna, du kan läsa den här. Nu har de andra ledamöterna i AFET-utskottet möjlighet att föreslå ändringar till texten. I min text skriver jag att EU behöver arbeta mot militarism och vända blicken mot de åtgärder som är verkligt fredsbevarande: de preventiva och medlande. EU måste ta sitt ansvar för att motverka konflikter och arbeta för fred genom en feministisk säkerhetspolitik, som sätter fred, samarbete, genusperspektiv på alla aktiviteter och kvinnors deltagande i centrum. Vi får inte glömma att EU är ett fredsprojekt!

De senaste månaderna har jag även arbetat med att göra EU:s nästa långtidsbudget, som kommer att gälla för perioden 2021 till 2027, mer jämlik för alla. Genom mitt arbete i EU-parlamentet har jag sett att vissa EU-medel och fonder är diskriminerande – även om det i vissa fall är oavsiktligt – eftersom de inte tar hänsyn till de utmaningar och den verklighet som många människor inom EU lever i.

Cirka 120 miljoner människor inom EU lever i fattiga hushåll, detta är 23 procent av EU:s befolkning. Detta är en oacceptabel situation i dagens Europa. Fattigdom innebär mycket mer än att inte ha tillräckligt med finansiella resurser. Det innebär även brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet.

FN:s första globala mål är ”ingen fattigdom”. Att bekämpa fattigdom är ett av EU:s och medlemsstaternas specifika mål på det socialpolitiska området. Därför har jag i mitt yttrande om ESF+ fokuserat på fattigdomsbekämpning och satt som krav att EU:s medlemsstater måste fördela minst 30 procent av de nationella ESF+-fonderna till fattigdomsbekämpning med särskilt fokus på hemlösa personer och barn. Grundidén för mitt yttrande har varit att jämställdhetsaspekten mellan kvinnor och män bör beaktas i alla dimensioner och i alla stadier av planeringen och genomförandet av ESF+.

Jag har bland annat uppmanat till främjandet av kvinnors deltagande på arbetsmarknaden, karriärutveckling, lika lön för lika arbete, bättre balans mellan privatliv och arbetsliv med särskilt fokus på ensamstående mammor inklusive rimlig eller gratis barnomsorg och äldreomsorg av hög kvalitet. Du kan läsa mer om mitt arbete med EU:s nästa långtidsbudget i min artikel här i Feministiskt Perspektiv.