Soraya Posten #37: Omröstningar i Strasbourg igen

20 February 2019

Den här veckan var vi tillbaka i Europaparlamentet i Strasbourg igen för plenarsessionen och vi debatterade och röstade om en massa rapporter.

Europaparlamentet antog resolutionen om behovet av en förstärkt strategisk EU-ram för nationella strategier för integrering av romer efter 2020 och kraftfullare åtgärder mot antiziganism. Jag har varit föredragande för min politiska grupp i Europaparlamentet för den här resolutionen. Romer är EU:s största etniska minoritet och förvägras fortfarande sina grundläggande mänskliga rättigheter i Europa. De drabbas fortfarande av antiziganism samt socialt och ekonomiskt utanförskap. Det faktum att dessa människor faktiskt är EU-medborgare gör de nationella regeringarnas och EU:s misslyckande att agera ännu mer chockerande. En väg ut ur den här situationen är att etablera sannings- och försoningskommissioner i medlemsstaterna och på EU-nivå, för att få till ett erkännande av förföljelsen, utestängandet och avståndstagandet av romer genom historien och för att dokumentera detta i en officiell vitbok samt för att se till att deras historia tas upp i skolornas läroplaner.

Under den här mandatperioden har jag fått EU att erkänna antiziganism som särskild form av rasism mot romer och arbetat för att se till att rekommendationerna från min Romarapport följs upp av EU:s medlemsländer. Nästa EU-kommission måste prioritera arbetet för att skydda romers rättigheter och måste föreslå en strategisk EU-ram för nationella strategier för integrering av romer för perioden efter 2020 med en bredare uppsättning prioriterade områden, tydliga och bindande mål, tidsfrister och indikatorer för att övervaka och ta itu med de specifika utmaningarna och återspegla de romska befolkningsgruppernas mångfald samt anslå betydande offentliga medel. Jag kräver varken mer eller mindre för romer än för majoritetssamhället.

Under plenarsessionen i Strasbourg antog vi i Europaparlamentet även en resolution där vi kräver att de saudiska myndigheterna omedelbart och villkorslöst friger alla kvinnorättsförsvarare och alla människorättsförsvarare. Dessa kvinnor har blivit arresterade och torterade bara för att de försvarar sina mänskliga rättigheter. Jag kräver att Saudiarabien omedelbart förkastar systemet med manligt förmyndarskap, antar lagstiftning för att kriminalisera alla former av könsrelaterat våld mot kvinnor, i synnerhet kvinnlig könsstympning, våldtäkt, inbegripet våldtäkt inom äktenskapet, sexuellt tvång samt sexuellt ofredande. Du kan lyssna på mitt tal på engelska på min Facebook sida.