Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE)

LIBE-utskottet har ansvar för den allra största delen av lagstiftningen och den demokratiska kontrollen av politik som rör rättsliga och inrikes frågor. I sitt arbete ser utskottet till att Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna respekteras fullt ut inom EU, liksom den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, och att unionsmedborgarskapet stärks.

I vårt utskottsarbete har vi dagliga kontakter med kommissionen (som företräder EU:s intressen) och ministerrådet (som företräder de 28 medlemsstaternas regeringar och nationella intressen), och vi bedriver ett nära samarbete med de nationella parlamenten. Regelbundna utbyten sker även med företrädare för rättsliga och brottsbekämpande myndigheter, med universitetsvärlden och med det civila samhället.

I politiken för rättsliga och inrikes frågor respekteras de nationella rättssystemen fullt ut, men samtidigt syftar politiken till att ta upp frågor av gemensamt intresse på EU-nivå, såsom   bekämpande av internationell brottslighet och terrorism, skydd av grundläggande rättigheter, säkerställande av uppgifts- och integritetsskydd i den digitala tidsåldern och bekämpande av alla diskrimineringsgrunderna.