Utskottet för utrikespolitik (AFET)

Europaparlamentets utskott för utrikesfrågor har en viktig roll när det gäller utarbetandet och genomförandet av EU:s utrikespolitik. AFET fattar beslut om hur EU medlen ska användas för att främja EU:s intressen och värderingar utanför EU, och genom att övervaka utvidgningsprocessen avgör utskottet unionens framtida utformning. Utskottets stöd krävs för alla internationella avtal som utgör ramen för EU:s roll i den övriga världen, särskilt för associerings- och ramavtal som unionen ingår med en mängd olika globala partner.

Dessutom övervakar utskottet noga resultatet av verksamheten i de övriga EU-institutionerna, särskilt Europeiska kommissionen och Europeiska utrikestjänsten, för att se till att den europeiska befolkningens intressen alltid står i förgrunden för vår gemensamma utrikespolitik.

Vi är också aktivt engagerade i arbetet med att upprätta och förbättra relationerna med viktiga allierade med hjälp av parlamentarisk diplomati. Via dessa långvariga relationer bidrar utskottet till utvecklingen av globala normer och regler och ser till att EU lagstiftningen utformas på ett sätt som gör det möjligt för den att integrera sig väl i världsordningen.